PROFILAKSA E SULMEVE EPILEPTIKE NË DËMTIMET TRUNORE TRAUMATIKE TË LEHTA DHE MESATARE

PROFILAKSA E SULMEVE EPILEPTIKE NË DËMTIMET TRUNORE TRAUMATIKE TË LEHTA DHE MESATARE

PUBLIKIMI SHKENCOR I JAVËS

Rishqyrtimi sistematik i literaturës dhe meta-analiza ka pasur për qëllim të japë përgjigje në pyetjen nëse profilaksa e sulmeve epileptike është e ndërlidhur me uljen e rrezikut për epilepsi posttratumatike në rastet e traumës trunore të shkallës së lehtë dhe mesatare. Në këtë vlerësim të 8 studimeve paraprake, reduktimi absolut i rrezikut për epilepsinë posttraumatike të hershme ka qenë 0.6%. Norma e përgjithshme e epilepsisë posttratumatike të hershme ka qenë e ulët, me variacion nga 0 deri në 4%.

Rezultatet e vlerësimit sugjerojnë që profilaksa e sulmeve epileptike është shoqëruar me rrezikun e ulët, domethënës (qoftë të vogël), për zhvillimin e epilepsisë posttraumatike të hershme në dëmtimin trautimatik trunor të shkallës së lehtë dhe mesatare.

Përshkrimi i barit antiepileptik duhet t’i nënshtrohet vlerësimit kritik për efektet anësore potenciale të tij dhe nevojës së vazhdimit të terapisë përtej një jave, periudhë brenda së cilës shfaqja e sulmeve epileptike konsiderohet e hershme.

Punimi i plotë gjendet në linkun:

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2817016?guestAccessKey=1a8d34ed-8840-45a2-8418-b7a62e3ed4b4&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamaneurology&utm_content=olf&utm_term=040824&adv=000004797307